• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Verslag parochieavond 16-11-2017

Voorzitter van de locatieraad Willy Veltmaat, heet iedereen van harte welkom.

Staat even stil bij het overlijden van Ton Ruiter.

 

Openingsgebed door parochievicaris Johan Rutgers.

Ton was een gewaardeerd persoon in Lemelerveld, hij steekt een Maria blauwe kaars voor hem aan. We bidden in stilte, daarna een onze vader en een wees gegroet.

 

Notulen parochieavond 17-11-2016

De notulen worden onder dankzegging aan Riet Warnar goedgekeurd.

.

Mededeling locatieraad door Wily.

Dit jaar intensief gezocht naar opvolging in de locatieraad. Het liep als een rode draad door het jaar heen. Helaas. Niet gelukt!

We zullen komend jaar ingaan zonder voorzitter in de locatieraad. De penningmeester zal nog wel de Actie Kerkbalans doen. Persoonlijk vind ik dit erg teleurstellend, want het is echt een mooie taak waarvoor veel waardering is. Ook is de samenwerking met andere vrijwilligers leuk en waardevol.

Vorig jaar, een week na de parochieavond, is er afscheid genomen van Riet Mulder. Zij werd zeer gewaardeerd en dat is wel gebleken, de receptie waarin men afscheid van haar kon nemen werd massaal bezocht. Inmiddels zijn we al weer meer gewend aan Marga klein Overmeen met haar eigen werkwijze, wat ook goed loopt.

De ruiming op ons kerkhof was een hele operatie. Het heeft veel voorbereiding en overleg gekost, maar de werkgroep heeft het prima geregeld. Onlangs is dit project afgesloten met de plaatsing van een klein monumentje op het knekelgraf achter het kruis. Het is de bedoeling om in 2019 weer te gaan ruimen, de voorbereidingen daarvoor zijn al gestart. Op het kerkhof zal ook nog 1 kruis verwijderd worden. Er hoort er maar 1 te zijn. Verder zal er volgend jaar overgegaan worden op aluminium bekisting tijdens de grafdelving omdat het makkelijker werkt dan de zware houten bekisting die nu nog gebruikt wordt. Voor de uitbreiding van de urnenmuur wordt nu al voorwerk gedaan.  Want dat willen we volgend jaar uitvoeren.

Achter de schermen is ook hard gewerkt aan de administratieve procedure voor de grafaktes. In het verleden is dit niet altijd goed gegaan. We moeten de gegevens kunnen terugvinden en natuurlijk ook het grafrecht respecteren. Ook hier weer veel hulp van onze vrijwilligers!

Het afgelopen jaar waren er ook weer koninklijke onderscheidingen voor een paar toppers uit ons keurkorps. Annie en Riky werden blij verrast met de versierselen en de receptie die we hen bij deze gelegenheid aanboden. Wij wisten het al heel lang dat ze zoveel voor de medemens betekenen, maar nu weet heel Lemelerveld het. Ook Betsy Boerkamp werd in het zonnetje gezet voor vele jaren vrijwilligerswerk. Zij werd samen met haar man tijdens het Heilig Hart feest naar voren

naar geroepen om de oorkonde voor 40 jaar vrijwilligerswerk in ontvangst te nemen.

Afgelopen zomer kregen we van de familie Te Wierik, die in het huis aan de Schoolstraat 53 woonden, te horen dat ze wilden verhuizen Arnhem. Het huis zou dan per 1 september leeg komen. Door snel te handelen en een goede makelaar in te schakelen konden we de leegstand beperken tot 1 maand. Dit levert onze geloofsgemeenschap toch bijna € 1.000,-- in de maand op. Er komen nog wel kosten voor reparaties en aanpassingen om de woning

goede staat te houden. De nieuwe huurder, familie Van Veen, heeft de intentie om langer te blijven wonen en er is nu een huurcontract voor 2 jaar getekend. De familie Van Veen heeft 2 dochters, de heer Van Veen is zelfstandig accountant.


 

Dit jaar stond het binnen-schilderwerk van de kerk op de planning. Dit hebben we ook aangegeven in onze brief bij de Actie Kerkbalans. Maar nu is eerst de verwarmingsketel aan vervanging toe. Daar konden we echt niet meer de winter mee ingaan. Er wordt deze week nog hard gewerkt aan het installeren van de nieuwe installatie en we hopen dit weekend van de warmte van de nieuwe ketel te kunnen genieten. De warmte zal op een andere manier de kerkgangers bereiken. Met een betere efficiëntie gaan we ervan uit dat de stookkosten ook zullen dalen. Als de opbrengst van de Aktie Kerkbalans in het komende jaar ook weer zo positief uitpakt als dit jaar, dan is het schilderwerk in 2018 aan de beurt.

U hoort dat we nog vol voor onze kerk en geloofsgemeenschap gaan. Maar overal in Nederland zien we dat er kerken sluiten, ook in de buurt. Het is ook zeker niet zo dat we alle signalen met betrekking tot minder kerkbezoek en dergelijke negeren.

 

Henk Heerink, in verband met het teruglopend kerkbezoek en het ouder worden van de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers, gaat de locatieraad, samen met de pastoraatsgroep en de vrijwilliger coördinator Nolly Sibelt, bezig met het ontwikkelen van een visie op het toekomstig gebruik van de kerk. Uitgangspunt is het behoud van de kerk, waarbij de kerk voor en door de Lemelervelders gebruikt kan worden. Een eerste stap is gezet doordat Rob de Jong, directeur van de Vrijwilligerscentrale Deventer, ons een aantal avonden begeleidt bij het werven van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Een volgende stap is dat Eddy Oude Wesselink met ons die nieuwe visie gaat opstellen. Eddy is een deskundige die in Overijssel veel ervaring heeft met dit soort trajecten die kerkgemeenschappen meemaken.

Voor zijn ondersteuning is subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel ( en na de parochieavond toegekend tot het maximale bedrag van € 3000).

.

 

Mededelingen vanuit het pastorale team door Johan Rutgers

Er zijn sinds augustus 2017 nog maar 2 priesters, Pastoor Hans Hermens en Parochievicaris Johan Rutgers. In korte tijd zijn er 3 pastoraal werkers vertrokken en is Marga Klein Overmeen in het team erbij gekomen, zij is echter geen vervanging voor de 3 anderen.

Net zoals pastoor Johan Rutgers geen vervanger is van pastoor Wenker.

Marga klein Overmeen heeft haar standplaats in Lemelerveld, maar is pastoraal werker voor de gehele Emmanuelparochie, even als alle 5 teamleden, maar wel contactpastor samen met H. Hermens en G. Noordink.

Beleidsplan: het pastorale team is bezig te komen tot een beleidsplan. Dit is in samenwerking met diaken Marc Brinkhuis van de H. Lebuinus parochie en parochie H. Kruis.

Website: er wordt gewerkt aan de website voor de Emmanuelparochie, dit heeft wat voeten in de aarde en is opgepakt door dhr. G. Boekel uit Hoonhorst en dhr. P.v.d. Berg uit Hardenberg.

Liturgie: de eucharistieviering van de dinsdagavond naar de ochtend. Dit n.a.v. het verzoek van de locatie om de mogelijkheid te hebben een pastoor te kunnen spreken zoals dat voorheen met Riet Mulder het geval was.

 

Mededelingen vanuit de pastoraatsgroep, Lyda Hofhuis.

Op verzoek van het team is de dinsdagavondviering vanaf september verplaatst naar de dinsdagmorgen om 9 uur. Aansluitend is er dan koffie drinken, zodat er voor de kerkgangers gelegenheid is elkaar te ontmoeten. De reactie van de kerkgangers is positief. Er is afgesproken om het na 3 maanden te evalueren.

Omdat er steeds minder kinderen worden gedoopt zal de voorbereiding van de doopvieringen vaaf januari samen met enkele andere geloofsgemeenschappen plaatsvinden. De voorbereiding kan dan in een andere geloofsgemeenschap zijn, maar het dopen gebeurt in eigen kerk.

Vanaf 31 december zal het herenkoor stoppen. De laatste viering waarin zij zingen is op oudejaarsdag ‘morgens om half tien. Bij gebrek aan nieuwe zangers en het stoppen van de dirigent is dit besluit genomen.

De vieringen van de eerste H. Communie en het H. Vormsel worden komend jaar wel weer gehouden. Maar ook hierin zal verandering komen. Doordat er steeds minder kinderen worden gedoopt zal de deelname aan de H. Communie en het H. Vormsel ook afnemen, waardoor dit waarschijnlijk in de toekomst om het jaar zal zijn. Dit jaar zal het H. Vormsel worden toegediend aan de groepen 7 en 8.

Vanuit de pastoraatsgroep wordt geprobeerd om de relatie kerk/ school te behouden.

Vanuit de parochiemonitor wordt er van alles aangedaan om ook de jeugd en jongeren zoveel mogelijk bij de kerk te betrekken. Helaas gaat dit heel moeizaam. Er zijn een aantal keren filmavonden georganiseerd waarbij iedereen werd aangeschreven maar de belangstelling hiervoor is zeer gering.

Geprobeerd zal worden om het evt. in samenwerking met de Raad van Kerken op touw te zetten. De carnavalsviering was afgelopen jaar een groot succes en zal ook dit jaar weer worden gehouden. Ook willen we proberen nog meer jonge gezinnen te betrekken bij de vakantieviering.

 

Financiële zaken door Leo Broeks.

Toelichting jaarrekening 2016.

De cijfers voor 2016 laten op de winst en verliesrekening een negatief resultaat zien van € 8800. Nadere bestudering leert ons dat de kosten dit jaar hoger zijn, doordat de tienerclub tegoeden buiten onze kerk zijn geplaatst. Een bedrag van bijna 5000 euro is naar de stichting Tienerclub gegaan. De achtergrond hiervan is dat de tienerclub financieel meestal zelfvoorzienend is, maar dat de geloofsgemeenschap over de gelden alsnog een bisdom bijdrage moet afdragen. Dit vonden wij niet terecht. Daarnaast is er een behoorlijke reparatie van de klok geweest in 2016 van 3500 euro welke niet uit het fonds onderhoudsvoorzieningen geboekt mocht worden. Daarom dus een negatief resultaat. Er zijn nog wel een kleine reserveringen naar de fondsen toe. Maar we moeten wel constateren dat we naar de toekomst toe achteruit boeren. Over 2017 was er toch nog een plusje op de kerkbalanstotaal en over de begroting van de Emmanuelparochie van 2018 zal er ook een lagere last komen op de locaties. Hopelijk kunnen we het tij dan keren en ondertussen proberen de vaste lasten zoveel mogelijk te drukken. Wellicht, dat nu de kachel vervangen is, de energiekosten wat lager uitvallen en dat we, door meer via email het parochieblad te versturen, ook kunnen besparen op de drukkosten.

Leo laat foto’s van de nieuwe kachel zien.

Henk Holterman geeft uitleg over het kerkhof.

In 2018 komt er een nieuwe urnenmuur bij de Mariakapel.

 

Trekking nummerreeks vrijval obligaties door Johan Rutgers.

De series obligaties die dit jaar betaalbaar worden gesteld zijn: 04.14.24.34.44.

 

Verslag website door Leo Broeks.
Er zijn bijna 200 bezoekers per dag. Ook mensen uit verschillende landen bezoeken de site. Werkgroepen moeten zelf berichten aanleveren voor de site.

 

Rondvraag.

Samenvoegen dames en herenkoor, de helft van de heren willen dit niet, willen stoppen, er bleven 4 heren over, geen optie. Wim is benadert door Vilsteren, gaat niet door.

Hij geeft door dat het Ceciliafeest a.s. zaterdag niet doorgaat i.h.v. met het overlijden van Ton Ruiter. Wordt verschoven naar 13 januari 2018.

De koren vallen onder de pastoraatsgroep.

Vraag over de knielbankjes, kunnen die niet weg, zijn onhandig, wordt bekeken.

 

Het is de laatste keer dat Willy hier voorzitter is. Leo leest een stukje voor over de werkzaamheden van de laatste 10 jaar. Hij bedankt hem namens allen met een kaars en een boeket bloemen.

 

Pauze.

 

Inleiding door parochievicaris Johan Rutgers.

Namens het pastorale team uitgenodigd door Martin Haas om iets over zijn roeping te vertellen. Afgelopen zondag was hij 1 jaar priester.

Hij heeft 3 iconen bij zich.

Icoon Willibrord, was zijn voorspraak bij zijn benoeming, in Gods naam gelukkig te zijn. Hij heeft het geloof van Jezus gebracht.

Icoon Athanasius, bisschop in Noord Afrika, door hem een fundament voor zijn eigen geestelijk leven gevonden.

Icoon Serafim van Sarov. Belang van het gebed, vieren van de sacramenten met name de Eucharistie als meest intieme Godsontmoeting in dit aardse leven.

Toen hij hier kwam, wist hij niet wat hij moest doen in de Emmanuel parochie. Je bent als priester overal bij, tussen wieg en graf.

Hij heeft na 1 jaar priester zijn geen spijt, wel twijfel. Het priesterschap is eenzaam maar wel een vreugdevol leven.

Hij leest de 1ste brief van Paulus voor over het niet alleen zijn. Paulus vergelijkt het met een lichaam. We zijn met zijn allen kerk, geloof is persoonlijk.

De Volkskerk is er niet meer. Het is een keuzekerk geworden, wij moeten ons hier alleen nog aanpassen in Nederland. Scholen zijn alleen in naam katholiek. Mensen zijn zoekende. Het christendom is een mysterieuze godsdienst.

 

 

Sluiting.

Voorzitter Willy Veltmaat besluit de parochieavond, bedankt Johan voor zijn goede uitleg over de toekomst van de kerk, een ieder voor de komst en de inbreng en wenst ieder wel thuis.